Interpellasjon fra Odd Einar Dørum (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 2 (2007-2008)
Om klarere regler og retningslinjer for å beskytte varslere mot forflyttelse og sosial utstøting på arbeidsplassen
Oversendt regjeringen: 13.06.2007
Besvart: 18.10.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): 1. januar i år trådte nye varslerparagrafer i arbeidsmiljøloven i kraft. Enhver ugunstig behandling som er en følge av og en reaksjon på varsling skal, ifølge Ot.prp. nr. 84 (2005-2006), i utgangspunktet regnes som gjengjeldelse. Fortsatt gjelder et krav om årsakssammenheng mellom varslingen og gjengjeldelsen, selv om det nå er arbeidsgiver som må bevise manglende sammenheng. Utredningsseksjonen har imidlertid pekt på at en arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett fortsatt har relativ vid adgang til å overføre varsleren til en annen stilling mot arbeidstakerens ønske. Vi har også sett eksempler på at varslere blir sosialt utstøtt på arbeidsplassen.
Mener statsråden at det er ønskelig med klarere regler og retningslinjer for å beskytte varslere mot forflyttelse og sosial utstøting på arbeidsplassen?

Les hele debatten