Interpellasjon fra Gunvald Ludvigsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 5 (2007-2008)
Om å redusere tvangsbruk i helsevesenet
Datert: 18.06.2007
Besvart: 13.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): St.meld. nr. 21 (1999-2000) satte fokus på bruk av tvang blant annet innenfor sosial- og helseområdet. En Sintef-rapport fra juni 2007 har dokumentert at bruk av tvang øker overfor pasientgrupper som psykisk utviklingshemmede, psykisk syke og demente. Mye tyder på at det er for lite diskusjon og refleksjon på den enkelte arbeidsplass i helsevesenet knyttet til folks menneskerettigheter. Helsepersonell bør få bedre opplæring om tvangsbruk og muligheter for større refleksjon for å kunne gjøre gode nok valg i de situasjonene hvor tvang brukes eller vurderes. Det må også utarbeides bedre opplæringsmateriell og praktiske hjelpemidler knyttet til menneskerettighetsdiskusjoner innen helsevesenet.
Hva vil statsråden gjøre for å redusere tvangsbruk innen helsevesenet?

Les hele debatten