Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til kultur- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 35 (2007-2008)
Om hvilke prinsipper som ligger til grunn for forvaltningen av Opplysningsvesenets fond, med bakgrunn i at en ny tomtefesteinstruks vil få store konsekvenser for OVFs formuesmasse
Oversendt regjeringen: 30.10.2007
Besvart: 22.11.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Eiendomsretten til Opplysningsvesenets fond (OVF) er uavklart. I St.meld. nr. 41 (2004-2005) Om økonomien i Den norske kirke står det: "Statskirkeordningen er nå under utredning av Stat-kirke-utvalget. Utvalget vil naturlig også komme inn på spørsmålet om eiendoms- eller disposisjonsretten over Opplysningsvesenets fond ved et eventuelt skille mellom staten og kirken. Dermed ser Regjeringen det som mest naturlig å utsette å ta stilling til spørsmålet til utvalgsinnstillingen skal behandles." En enstemmig komité, inkludert de nåværende regjeringspartiene, sluttet seg til dette. Likevel står det i den foreliggende budsjettinnstillingen for Kultur- og kirkedepartementet at OVF "tilhører staten [...]". Videre vil en ny tomtefesteinstruks, med store konsekvenser for OVFs formuesmasse, tre i kraft 1. juli 2008.
Hvilke prinsipper ligger til grunn for Regjeringens forvaltning av Opplysningsvesenets fond?

Les hele debatten