Interpellasjon fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Interpellasjon nr. 41 (2007-2008)
Om at kun 15 kommuner har en handlingsplan for arbeid mot vold og overgrep mot barn, og å arbeide for at tverrfaglige utredningsteam skal finnes i hele landet
Datert: 21.11.2007
Besvart: 17.01.2008 av barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Redd Barna har avdekket at kun 9 av 106 kommuner har kartlagt omfanget av vold og seksuelle overgrep i kommunen, og kun 15 kommuner har en handlingsplan for arbeid mot vold og overgrep mot barn. Barneverntjenesten har et sentralt ansvar for et barns totale omsorgssituasjon, og har derfor et særlig ansvar for barn som utsettes for fysiske eller seksuelle overgrep. Samtidig er det avgjørende at samarbeidet med helsevesen, skole, barnehage og politi fungerer godt. I Vest-Agder har de et tverretatlig utredningsteam som håndterer mistanker om seksuelle overgrep. Utredningsteamet kan vise til gode resultater når det gjelder å hjelpe barn som viser tegn på å ha blitt utsatt for incest og seksuelle overgrep. Dette er til stor hjelp for familiene og hjelpeapparatet.
Vil statsråden arbeide for at tverrfaglige utredningsteam skal finnes i hele landet?

Les hele debatten