Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 49 (2007-2008)
Om å sikre at Kredittilsynet og andre institusjoner med kontrollansvar utvikles og styrkes slik at de kan håndtere en liberalisert og globalisert økonomi, med bakgrunn i Terra-skandalen
Oversendt regjeringen: 12.12.2007
Besvart: 28.01.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Det er en klar sammenheng mellom en velfungerende markedsøkonomi med stor økonomisk frihet og positiv velferdsutvikling. En viktig forutsetning for at markedsøkonomien skal fungere og gi det bidrag til velferdsutviklingen som vi ønsker, er at institusjoner bidrar til å sikre gode kontrollrutiner og forutsigbare spilleregler. Betydningen av dette forsterkes av globaliseringen av økonomien. Nasjonalt er Konkurransetilsynet og Kredittilsynet viktige institusjoner for å sikre kontroll av markedet. Skandalen knyttet til Terra Securities reiser spørsmålet om institusjonene som har ansvar for kontroll er sterke nok og har et mandat som er tilpasset en liberalisert og globalisert økonomi.
Hvordan vil statsråden sikre at Kredittilsynet og andre institusjoner som har et kontrollansvar utvikles og styrkes slik at de kan håndtere en liberalisert og globalisert økonomi?

Les hele debatten