Interpellasjon fra Per Rune Henriksen (A) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 55 (2007-2008)
Om situasjonen i NAV, med henvisning til at det er blitt avdekket en rekke negative brukererfaringer
Oversendt regjeringen: 10.01.2008
Besvart: 07.02.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): NAV-reformen er nå inne i gjennomføringsfasen over hele landet. Målet med reformen er å forenkle brukernes hverdag ved at tre etater samles i én, og å bidra til at brukerne får bedre oppfølging ved at det etableres én førstelinjetjeneste for hele tjenestespekteret i arbeids- og velferdsforvaltningen. I Bergens Tidende har det gjennom de siste månedene blitt avdekket en rekke negative brukererfaringer med NAV. Det klages på at saksbehandlingstid på saker som tidligere har vært kurant nå har blitt lang. Det klages på at dokumentasjon som bruker og helsepersonell sender til NAV forsvinner, og aller mest klages det på at saksbehandlere har blitt utilgjengelige ved at man blir henvist til en felles telefontjeneste for etaten. Mange føler avmakt og frustrasjon i møtet med vår velferdsforvaltning.
Hvordan ser statsråden på situasjonen i NAV og på de brukererfaringer som jeg refererer til her?

Les hele debatten