Interpellasjon fra Dagfinn Sundsbø (Sp) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 69 (2007-2008)
Om å sikre bedre samhandling mellom helsevesenet og velferdstjenesten, slik at unge med psykiske lidelser i større grad kan komme ut i utdanning og arbeid fremfor uføretrygding
Datert: 19.02.2008
Besvart: 04.04.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Dagfinn Sundsbø (Sp)

Spørsmål

Dagfinn Sundsbø (Sp): Stadig flere under 30 år blir uføre. Norge har i mange år hatt et høyere antall uføretrygdede enn sammenlignbare land. Nyere forskning viser at psykiske lidelser er blant hovedårsakene til uføretrygding og at mange trygdede oppgir å ha mottatt lite behandling for sin lidelse. Veksten i uføreytelser grunnet psykiske lidelser er størst blant unge og da særlig menn. Forskere oppgir at psykisk lidelse fortsatt er skambelagt og at det kan være en av årsakene til at unge ikke oppsøker hjelp. Det pekes også på at et tettere samarbeid mellom fastlege, helsestasjoner, skoletjeneste og NAV kan bidra til å nå disse ungdommene og hjelpe de ut av pasifisering.
Mener statsråden de reformer som er under gjennomføring vil sikre bedre samhandling mellom helsevesenet og velferdstjenesten, slik at unge med psykiske lidelser i større grad kan komme ut i utdanning og arbeid framfor uføretrygding?

Les hele debatten