Interpellasjon fra Dagrun Eriksen (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 71 (2007-2008)
Om å se nærmere på studenters psykiske helse, og om modellene for tildeling av midler til psykososialt arbeid blant studenter er gode nok
Datert: 26.02.2008
Besvart: 07.04.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Forekomstene av psykiske lidelser er større blant studenter enn i befolkningen ellers. Ifølge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse for studenter 2005 føler 1 av 4 studenter i Norge seg deprimert over egen situasjon. Helse- og trivselsundersøkelsen fra Studentsamskipnaden i Trondheim fra 2007 viser også at 1 av 5 trondheimsstudenter er i høyrisikosonen for å utvikle angstlidelser. Det er vanskelig å finne en entydig årsak, men det pekes blant annet på manglende sosiale rettigheter, prestasjonspress og dårlig økonomi. Samtidig har mange av studentsamskipnadene sett seg nødt til å øke semesteravgiften og/eller andelen til psykososial seksjon for å kunne opprettholde et tilfredsstillende tilbud til studentene uten for stor grad av egenbetaling.
Vil statsråden se nærmere på studenters psykiske helse, og om modellene for tildeling av midler til psykososialt arbeid blant studenter er gode nok?

Les hele debatten