Interpellasjon fra Vera Lysklætt (V) til barne- og likestillingsministeren

Interpellasjon nr. 16 (2008-2009)
Om hvorvidt familieråd bør tas mer i bruk i samiske familier, og hva som gjøres for å få dette til
Oversendt regjeringen: 20.10.2008
Besvart: 28.11.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Vi har gjennom medieoppslag blitt gjort oppmerksom på utfordringene med å finne samiske fosterhjem til samiske barn. Jeg er derfor opptatt av hva som gjøres for å styrke barnevernet i kommuner med samisk bosetning, hva som gjøres for å rekruttere samiske fosterfamilier og fagpersoner med samisk bakgrunn til fylkesnemndene, og hva som gjøres for å styrke bruken av familieråd i samiske familier. Daværende barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem svarte 9. mai 2007 på mitt spørsmål i spørretimen at bruk av familieråd i arbeidet med samiske familier i barnevernet har økt, men at det ikke er en innarbeidet metode i barnevernets arbeid med samiske familier. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet opplyser at familieråd fremdeles ikke er en innarbeidet beslutningsmodell i arbeidet med samiske familier.
Mener statsråden at familieråd bør tas mer i bruk i samiske familier, og hva gjør i så fall statsråden for å få dette til?

Les hele debatten