Interpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 26 (2008-2009)
Om å etablere et industrikraftregime som gir norsk industri konkurransedyktige rammebetingelser
Oversendt regjeringen: 28.11.2008
Besvart: 09.01.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Kraftforedlende industri skaper store verdier for nasjonen. Norsk industri er blant verdens mest miljøvennlige og energigjerrige. Den er en stor eksportnæring, som foredler våre energiressurser og er sterk på FoU-arbeid. Det er viktig at den gis konkurransedyktige rammebetingelser, slik at bedrifter som drives godt i internasjonal sammenheng også kan drives lønnsomt i Norge. Som energinasjon har Norge alle forutsetninger for å gi industrien forutsigbare og gode rammevilkår. En avklaring rundt et industrikraftregime kan utløse betydelige investeringer i Norge. Industrien har selv spilt inn den "franske industrikraftmodellen" som en ønsket ordning. En slik modell gjør det mulig for industrien å skaffe seg kraft til en pris tilnærmet lik produksjonspris. Det er derfor viktig at myndighetene legger til rette for en slik ordning.
Kan Regjeringen gi noen garantier overfor industrien om at et industrikraftregime blir etablert?

Les hele debatten