Interpellasjon fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 60 (2008-2009)
Om å skrinlegge innføringen av ny forskrift om kompetansekrav til norske nettselskaper, da flere av forslagene i forskriftsutkastet fra NVE er kontroversielle og har møtt stor skepsis
Oversendt regjeringen: 02.04.2009
Besvart: 07.05.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Det er mange uavklarte forhold rundt fremtidig norsk nettpolitikk. Et forhold som ennå ikke er avklart er spørsmålet om å pålegge norske netteiere kompetansekrav og bemanningsnormer. NVE har hatt saken på høring som forslag til ny forskrift om kompetansekrav til norske nettselskaper. Flere av forslagene i forskriftsutkastet er kontroversielle, og har møtt stor skepsis fra en rekke nettselskaper og lokale fagforeninger. De foreslåtte endringer vil ifølge statsrådens svar av 11. november 2008 på mitt skriftlige spørsmål ikke komme til Stortinget. Dersom en slik forverring av nettselskapenes driftsvilkår ikke skulle debatteres av Stortinget ville det være uheldig. Kraftbransjen står overfor store investeringer både i fornybar energi og nett og trenger gode og stabile rammevilkår for å få realisert disse.
Vil statsråden vurdere å skrinlegge innføringen ny forskrift om kompetansekrav?

Les hele debatten