Interpellasjon fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Interpellasjon nr. 65 (2008-2009)
Om å forhindre at barn og unge blir utsatt for seksuelle overgrep, bidra til at flere barn får hjelp, og sikre at ansatte som arbeider med barn og unge, får økt kompetanse
Oversendt regjeringen: 30.04.2009
Besvart: 18.05.2009 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Ifølge media er hvert tredje seksuelle overgrep mot mindreårige utført av andre mindreårige. Mange overgrep er så grove at de medfører alvorlige senskader. Seksuelle overgrep begått av barn er krevende å forholde seg til. Temaet er sterkt tabubelagt, og mange ofre og overgripere får ikke nødvendig hjelp. Ifølge FNs barnekonvensjon artikkel 34 har barnet rett til beskyttelse mot alle former for seksuell utnyttelse og misbruk. For å verne barn mot slik utnytting skal staten sette i verk alle nødvendige tiltak, nasjonalt og internasjonalt. Dessverre opplever mange barn overgrep, og de opplever at de ikke får den beskyttelsen de har krav på.
Hva gjør Regjeringen for å forhindre at barn og unge blir utsatt for seksuelle overgrep, hva vil Regjeringen gjøre for at flere barn og unge blir fanget opp og får hjelp, og hvordan vil statsråden sikre at ansatte som arbeider med barn og unge får økt kompetanse slik at flere blir sett?

Les hele debatten