Interpellasjon fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 12 (2009-2010)
Om tiltak for å styrke legemiddelhåndteringen, med bakgrunn i at det er avdekket et omfang av avvik fra kravene ved sykehjem og at det oppstår feilmedisinering i om lag 20 pst. av alle behandlingsforløp
Oversendt regjeringen: 06.11.2009
Besvart: 27.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Helsetilsynet har i 2008 og 2009 ført tilsyn med legemiddelhåndteringen ved 48 sykehjem, og har avdekket et betydelig omfang av avvik fra kravene til trygg legemiddelhåntering. Dette representerer en betydelig risiko for feilbehandling for pasientene, noe som kan ha alvorlige konsekvenser. I St.meld. nr. 18 for 2004-2005 Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk - Legemiddelpolitikken slås det fast at feilmedisinering oppstår i om lag 20 pst. av alle behandlingsforløp. I stortingsmeldingen ble det skissert en rekke tiltak for forbedring som Stortinget sluttet seg til. Dette omfattet blant annet pilotprosjekt med gjennomgang av pasienters medisinbruk, blant annet i sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og apotek.
Hva er status for disse tiltakene, og vil statsråden etablere tiltak for å styrke legemiddelhåndteringen som et ledd i samhandlingsreformen?

Les hele debatten