Interpellasjon fra Henning Warloe (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 18 (2009-2010)
Om hvorvidt det ikke er prinsipielt betenkelig at stadig større forskningsmidler bindes opp til å realisere politiske mål gjennom føringer og øremerkede midler i forslag til statsbudsjett
Oversendt regjeringen: 11.12.2009
Besvart: 14.01.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Den prinsipielle debatten om fri kontra styrt forskning ser ut til å ha fått ny aktualitet under den nåværende Regjeringen. Gjennom forskningsmeldingen Klima for forskning og ikke minst gjennom forslag til statsbudsjett for 2010 blir det klarere og klarere at forskningsfeltet settes under stadig sterkere politisk styring. Gjennom hele ni forskningspolitiske mål, føringer i Soria Moria II og en rekke øremerkede midler til ulike programmer bindes stadig større forskningsmidler opp til å realisere politiske mål. Ved at universiteter og høyskoler må bidra med egne, frie midler for å delta i prosjekter og programmer, reduseres frie midler til fri forskning ytterligere. Universitets- og høyskolesektoren gis også mindre muligheter til å prioritere av basisbevilgninger til forskerinitiert grunnforskning.
Er statsråden enig i at det er prinsipielt betenkelig at norsk forskning på denne måten blir stadig sterkere politisk styrt?

Les hele debatten