Interpellasjon fra Laila Gustavsen (A) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 31 (2009-2010)
Om de viktigste sikkerhets- og forsvarspolitiske utfordringer i utviklingen av et nytt strategisk konsept for NATO, og hvordan norske interesser sikres
Datert: 13.01.2010
Besvart: 11.02.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Laila Gustavsen (A)

Spørsmål

Laila Gustavsen (A): Norsk sikkerhetspolitikk skal bidra til å sikre Norges suverenitet og territorielle integritet både gjennom overvåking og tilstedværelse i norske områder, og gjennom deltakelse i internasjonale organer og operasjoner. NATO er en hovedpilar i norsk sikkerhetspolitikk. Oppslutningen om NATO-medlemskapet i Norge er meget sterk. I 2010 skal NATOs strategiske konsept revideres. Dette er alliansens mest overordnede dokument nest etter selve NATO-traktaten. Det gjeldende strategiske konsept er fra 1999. Konseptet vil således legge føringer for NATOs langsiktige innretning og likeledes for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.
Hva vurderer statsråden som de viktigste sikkerhets- og forsvarspolitiske utfordringer i utviklingen av et nytt strategisk konsept for NATO, og hvordan sikres norske interesser?

Les hele debatten