Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 34 (2009-2010)
Om hvordan man vil forbedre og fornye omsorgslønnsordningen slik at den kan fungere etter intensjonen
Datert: 18.01.2010
Besvart: 02.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Statens helsetilsyn har avdekket at ordningen med omsorgslønn fungerer dårlig, blant annet med for mange avslag på søknader, og at ordningen ikke praktiseres enhetlig. I 21 av 38 saker var avslagene åpenbart urimelige. I 70 av landets kommuner er det ikke én eneste mottaker av omsorgslønn. Helsetilsynet mener ordningen bør endres. Omsorgslønn skal være for mennesker som tar på seg særlig krevende omsorgsoppgaver for barn, ektefelle eller foreldre. Ifølge SSBs tall for 2008 er det 8 673 mottakere av omsorgslønn i Norge, hvorav 6 941 pleier mennesker under 67 år.
Hvordan vil statsråden forbedre og fornye omsorgslønnsordningen slik at den kan fungere etter intensjonen?

Les hele debatten