Interpellasjon fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 36 (2009-2010)
Om å iverksette tiltak som sikrer en større grad av standardisering av behandlingen i det psykiske helsevernet og tilstrekkelig spesialisering og kompetanse, da det fortsatt er betydelige mangler i kvaliteten på tjenestene
Oversendt regjeringen: 27.01.2010
Besvart: 02.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Den tiårige opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008, og har resultert i en betydelig opptrapping i kapasiteten i det psykiske helsevernet. Evaluering av planen viser imidlertid at det fortsatt er betydelige mangler i kvaliteten på tjenestene. Et hovedproblem er stor faglig uenighet om behandling, og at metoder som har dokumentert effekt i for liten grad tas i bruk. Eksempelvis får bare et mindre antall av pasienter med alvorlige tvangslidelser tilbud om eksponeringsterapi, til tross for at denne behandlingen, ifølge Helsedirektoratet, har god effekt. Det bør iverksettes tiltak som sikrer en større grad av standardisering av behandlingen, på områder der det finnes god dokumentasjon for hva som er effektiv behandling. Det bør også vurderes om strukturen i det psykiske helsevernet og utdanningen av personell sikrer tilstrekkelig spesialisering og kompetanse.
Hvordan stiller statsråden seg til dette?

Les hele debatten