Interpellasjon fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 43 (2009-2010)
Om å styrke grunneiers disposisjonsrett over egen eiendom i landbruket, da dagens reguleringer medfører fraflytting og tomme gårdsbruk samtidig som mange har et ønske om å kjøpe en landbrukseiendom
Datert: 02.02.2010
Besvart: 11.03.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Ifølge Statistisk sentralbyrå var det i 2008 34 000 tomme gårdsbruk i Norge. Dette betyr at 22 pst. av landbrukseiendommer med boligbygning står tomme. Samtidig fremkommer det i undersøkelser at nær 400 000 personer kan tenke seg å kjøpe et småbruk, mens det er svært få eiendommer til salgs, blant annet grunnet politiske reguleringer. Dette viser at den gjennomregulerte landbrukspolitikken, der mye av disposisjonsretten over landbrukseiendommer er overført fra grunneiere til politikere og byråkrater, er mislykket. Dagens reguleringer av eiendomsforholdene i landbruket medfører fraflytting og tomme gårdsbruk samtidig som mange mennesker har et ønske om å kjøpe en landbrukseiendom.
Vil statsråden ta et initiativ for å styrke grunneiers disposisjonsrett over egen eiendom i landbruket?

Les hele debatten