Interpellasjon fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 51 (2009-2010)
Om kutt i tilbudet om arbeidsrettet rehabilitering, og hva man vil gjøre for å gjenopprette troverdigheten og sørge for at syke mennesker kan få en ny sjanse til arbeid
Oversendt regjeringen: 11.02.2010
Besvart: 02.03.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Arbeidsrettet rehabilitering skal, ifølge Stortingets vedtak og forutsetninger, tilbys som et landsdekkende arbeidsmarkedstiltak. Imidlertid mottas det nå rapporter fra flere fylker om at det må kuttes i tilbudet, og at mennesker med behov for attføring nå settes på vent. Årsaken til dette ligger i en reell lavere bevilgning i 2010, med 40 pst. sammenlignet med 2009. Ettersom dette er ett av få attføringsopplegg som settes inn i sykepengeperioden, og siden vi er midt i en prosess hvor avtalen om et inkluderende arbeidsliv skal reforhandles, synes dette som dårlig sammenheng mellom ord og handling. Dersom regjeringen som part i IA-samarbeidet skal kunne tas på alvor, må arbeidsrettet rehabilitering og andre tiltak som kan settes inn tidlig i forløpet, styrkes - ikke kuttes.
Hva vil statsråden gjøre for å gjenopprette troverdigheten og sørge for at syke mennesker kan få en ny sjanse til arbeid?

Les hele debatten