Interpellasjon fra Nikolai Astrup (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 81 (2009-2010)
Om å sørge for at systematisk bruk av IKT bidrar til å redusere norske utslipp, og til å utløse nye muligheter for norske bedrifter som jobber med grønne IT-løsninger
Oversendt regjeringen: 22.03.2010
Besvart: 06.05.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): IKT har et stort potensial til å bidra til å redusere klimagassutslippene. EU hevder at bruk av IT-løsninger kan kutte CO2-utslippene med inntil 20 pst. innen 2020. Bruk av IT i bygg-, transport- og energiløsninger har stort potensial. Rammevilkår, reguleringer og økonomiske incentiver bestemmer hvor raskt IKT-løsninger kan fases inn, og hvilken betydning IKT vil få i arbeidet med å redusere klimagassutslippene. IKT kan redusere transport av både mennesker, varer og tjenester, men det vil kreve politisk vilje å realisere potensialet. IKT-løsninger kan også representere store muligheter for norsk næringsliv generelt og IT-næringen spesielt. I Klimakur 2020 er det ikke regnet på IT-gevinster.
Hvordan vil regjeringen sørge for at systematisk bruk av IKT bidrar til å redusere norske utslipp, og til å utløse nye muligheter for norske bedrifter som jobber med grønne IT-løsninger?

Les hele debatten