Interpellasjon fra Henning Warloe (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 94 (2009-2010)
Om å styrke satsingen på vitensentrene, som har blitt populære lærings- og opplevelsesarenaer for barn og unge
Oversendt regjeringen: 19.04.2010
Besvart: 03.05.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Den norske vitensentersatsingen er en suksess. Vitensentrene har blitt populære lærings- og opplevelsesarenaer innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi, ikke minst i forhold til barn og unge. Vitensentrenes betydning for unges studie- og yrkesvalg er nå dokumentert. Sterk økning i besøkstall gjør imidlertid at flere vitensentre nå driver på grensen av det økonomi og ressurser tillater. Det er tidligere lagt til grunn at statstilskudd burde utgjøre en tredjedel av inntektene, men tilskuddet pr. i dag er kun i overkant av 10 prosent for flere. I forbindelse med tildeling av årets tilskudd uttaler styret for Vitensenterprogrammet at "årets tildelinger ikke er tilstrekkelige sett i forhold til aktivitetstilbud og planer", og en internasjonal ekspertgruppe konkluderte i 2009 med at statstilskuddene til vitensentrene minst burde dobles.
Hvilke planer har statsråden for å styrke satsingen på vitensentrene?

Les hele debatten