Interpellasjon fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 13 (2010-2011)
Om å sikre en overordnet, helhetlig og strategisk tilnærming til ressursutnyttelse i Nord-Norge som kan bidra til et bedre investeringsklima og dempe konfliktnivået når det f.eks. gjelder hensynet til miljø, reindrift og urfolks rettigheter
Oversendt regjeringen: 17.06.2010
Besvart: 22.10.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Nord-Norge er rikt på naturressurser, og mulighetene er store både innen fisk og oppdrett, mineralutvinning, olje og gass, arktisk landbruk og vindkraft. Dessverre mangler en god overordnet og helhetlig tilnærming til utnyttelse av disse rike ressursene. Det fører til en bit-for-bit-politikk og unødvendig skarpe konfliktlinjer når det for eksempel gjelder miljøhensyn og hensyn til reindriftens behov og urfolks rettigheter. Denne situasjonen kan medføre at selskap og investorer ikke tør å satse i dette området på grunn av usikker lovgivning og potensielle konflikter.
Hva vil regjeringen gjøre for å sikre en overordnet, helhetlig og strategisk tilnærming til ressursutnyttelse i nord, som kan bidra til et bedre investeringsklima og dempe konfliktnivået når det gjelder disse i nasjonal sammenheng rike ressursene?

Les hele debatten