Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 102 (2010-2011)
Om hva som gjøres for å sikre at ny teknologi bidrar til å jevne ut sosiale ulikheter i helse- og omsorgstjenestene og at kommunene i større grad tar i bruk ny teknologi i behandling og oppfølging av rusavhengige, psykisk syke og eldre
Oversendt regjeringen: 27.04.2011
Besvart: 27.05.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Teknologi når det gjelder medisin, omsorg og hjelpemidler, er vesentlig for kvalitet og god behandling i helse- og omsorgstjenestene i Norge. Slik teknologi gir muligheter til bedre behandling og omsorg til flere. I dag brukes slik teknologi i hovedsak i sykehus og for somatiske tilstander, den brukes mer på sykehus enn i kommunene og er mindre tilgjengelig for pasienter som behandles for eksempel for rusavhengighet, psykisk sykdom eller er pleietrengende eldre. Rett bruk av slik teknologi gir flere gode hverdager for flere.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at ny teknologi bidrar til å jevne ut sosiale ulikheter i helse- og omsorgstjenestene og at kommunene tar ny teknologi i bruk i større grad enn i dag også i behandling og oppfølging av rusavhengige, psykisk syke og eldre, mener statsråden det er behov for ytterligere satsing på bruk av slik teknologi, og hva må til for å øke bruken og gjøre den tilgjengelig for flere?

Les hele debatten