Interpellasjon fra Henning Warloe (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 115 (2010-2011)
Om hva statsråden vil gjøre for å bedre situasjonen for studentene, med bakgrunn i at man ifølge en rapport ikke har lykkes med å bedre veiledning og oppfølging i studiet slik intensjonen var med Kvalitetsreformen
Oversendt regjeringen: 07.04.2011
Besvart: 10.05.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Kunnskapsdepartementet har nylig publisert Forskningsbarometeret 2011. Av rapporten fremgår det blant annet at bare 25 prosent av studentene er fornøyd med den oppfølging de får ved studiestedet. Bedre veiledning, oppfølging og tilbakemelding i studiet var et av hovedmålene med Kvalitetsreformen. En av rapportens konklusjoner er at "det er grunn til å spørre om institusjonene har lykkes med Kvalitetsreformens intensjon om tettere oppfølging av studentene". Rektorer som har uttalt seg om saken reiser imidlertid tvil om tallene som fremkommer er korrekte, og kritiserer manglende kommunikasjon med sektoren under utarbeiding av rapporten.
Hvordan ser statsråden på Forskningsbarometeret 2011 og de konklusjoner som fremkommer der, og hva vil hun gjøre for å bedre situasjonen for studentene?

Les hele debatten