Interpellasjon fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 29 (2011-2012)
Om å forhindre et økende antall velferdsflyktninger fra Europa og i større grad utfordre EUs pålegg om å endre norske velferdsordninger, bl.a. med henvisning til at regjeringen har gitt etter for press fra ESA om å gi utlendinger dagpenger etter kun én dags arbeid i Norge
Oversendt regjeringen: 14.11.2011
Besvart: 12.01.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Europa står overfor store utfordringer der vi allerede ser en sterk økende arbeidsledighet. Tall fra 2. kvartal i år fra Eurostat forteller om en ungdomsledighet i Spania og Hellas på henholdsvis 45 og 43 pst. Nav EURES har oppgitt at det bare i Oslo har hatt en økning på 60 pst. i henvendelser fra arbeidssøkende utlendinger. Samtidig som ledighetstallene i Europa går i taket, har regjeringen gitt etter for presset fra ESA om å gi utlendinger dagpenger etter kun én dags arbeid i Norge. Én dags arbeid i Norge er også nok for å få tilgang på andre velferdsgoder. Rask opptjening av velferdsgoder og eksportmuligheter for arbeidsinnvandrere fra EØS-land øker presset på enkelte ordninger.
Hvilke tiltak vil statsråden sette i gang for å trygge norske velferdsordinger samt forhindre et økende antall velferdsflyktninger fra Europa, og vil statsråden i større grad utfordre EUs pålegg om å endre norske ordninger?

Les hele debatten