Interpellasjon fra Anna Ljunggren (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 41 (2011-2012)
Om å forebygge og hindre at kvinner, barn og menn blir utsatt for vold i nære relasjoner
Oversendt regjeringen: 15.12.2011
Besvart: 07.02.2012 av justisminister Grete Faremo

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): En undersøkelse fra 2005 viser at én av fire kvinner vil oppleve vold i parforhold i løpet av livet. Norske Kvinners Sanitetsforening gjorde i november 2011 en undersøkelse om vold i nære relasjoner, blant 1 000 respondenter svarte 84 prosent at de ikke tror at de kjenner noen som er blitt utsatt for vold. Dette viser at det er behov for kunnskap om overgrep i befolkningen generelt og innenfor enkelte yrkesgrupper spesielt. Vold i nære relasjoner er ikke et privat anliggende, men et betydelig samfunnsproblem. En stor andel av vold i nære relasjoner forblir uregistrert. Konsekvenser for den som rammes av vold i nære relasjoner er omfattende. Forskning viser at kvinner som oppsøker krisesentertilbudet har mye dårligere livskvalitet enn andre kvinner i samme alder, og at volden utgjør en betydelig helserisiko.
Hvordan vil statsråden arbeide for å forebygge og hindre at kvinner, barn og menn blir utsatt for vold i nære relasjoner?

Les hele debatten