Interpellasjon fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 43 (2011-2012)
Om kriteriene for godkjenning av bibelskoler, da flere menigheter har fått søknadsavslag etter at skoler som lå i friskolelovens kap. 6A, ble flyttet til nytt kap. 4 i voksenopplæringsloven
Oversendt regjeringen: 16.12.2011
Besvart: 28.02.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Skoler som tidligere lå i kapittel 6A i friskolelova, ble gjennom behandlingen av Innst. O. nr. 114 (2008-2009), jf. Ot.prp. nr. 87 (2008-2009) flyttet til nytt kapittel 4 i voksenopplæringsloven. Dette har resultert i at flere menigheter har fått avslag på søknader om å utvide tilbudet ved eksisterende skoler eller starte nye bibelskoler. Et konkret eksempel er Intro kirken som ønsker å starte opp ny skole i Stavanger. Kunnskapsdepartementet har delegert godkjenning av nye skoler til Utdanningsdirektoratet. Departementet har lagt fire momenter til grunn for å legge grunnlag for en mest mulig lik forvaltningspraksis ved godkjenning. Ett av dem er ledig kapasitet ved tilsvarende skoler. Dette selv om mange bibelskoler har svært ulike læreplaner. En enstemmig komité var tydelig på at vektlegging av den enkelte skoles særpreg og verdigrunnlag skal vektlegges ved godkjenning.
Er statsråden bekvem med den innstramming som kriteriene har medført for godkjenning av bibelskolene?

Les hele debatten