Interpellasjon fra Henning Warloe (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 49 (2011-2012)
Om behov for å utdanne flere på doktorgradsnivå, bl.a. med bakgrunn i manglende satsing på nye stipendiat- og post.doc.-stillinger i budsjettene for 2010-2012
Datert: 16.12.2011
Besvart: 28.02.2012 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Regjeringen har ikke satset på nye stipendiat eller post.doc.-stillinger i noen av budsjettene for 2010, 2011 eller 2012. Dette samsvarer ikke med løfter gitt i Soria Moria II-erklæringen om styrket satsing på forskerrekruttering. I gjeldende forskningsmelding "Klima for forskning" viser regjeringen til at det er behov for å utdanne flere på doktorgradsnivå både for arbeid innen akademia og som følge av økt etterspørsel fra næringslivet. Etter en sterk økning av antall doktorgrader gjennom hele 2000-tallet har veksten nå stoppet opp. Det kan synes som om regjeringen har endret sine behovsvurderinger, men uten at Stortinget er informert om hvorfor.
Hvordan vurderer statsråden denne utviklingen, og hvilke tiltak kan det være aktuelt å sette inn?

Les hele debatten