Interpellasjon fra Lars Myraune (H) til fiskeri- og kystministeren

Interpellasjon nr. 52 (2011-2012)
Om tiltak for å styrke sjøtransportens konkurransekraft, med henvisning til ventet godsvolumøkning, enighet om å overføre mer gods fra veg til jernbane og sjø og hindringer for at havnene kan bli effektive logistikknutepunkter
Datert: 20.12.2011
Besvart: 09.02.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Lars Myraune (H)

Spørsmål

Lars Myraune (H): Befolkningsvekst, økende levestandard og et stadig mer internasjonalt næringsliv har gitt oss et økt behov for transport av både personer og gods. Prognoser viser at Norge kan stå overfor en to- til tredobling av godsvolumet i årene fram mot 2040. Vi må derfor legge til rette for en samferdselsstruktur som kan håndtere den varslede økningen. Veier alene vil ikke kunne klare å dekke behovet, og det er derfor politisk enighet om å overføre mer gods fra vei til jernbane og sjø. En slik overføring krever imidlertid moderne og effektive logistikknutepunkt som sikrer direkte omlastningsmuligheter mellom tog, bil og skip. Flere hindringer står i veien for at havnene kan bli effektive logistikknutepunkter, både organisatoriske, økonomiske og politiske. Nå ser vi i tillegg at stadig mer gods flyttes fra sjø til vei.
Hvordan vil regjeringen styrke sjøtransportens konkurransekraft?

Les hele debatten