Interpellasjon fra Knut Arild Hareide (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 69 (2011-2012)
Om tiltak for å redusere barnefattigdommen i Norge, som inntektssikring og arbeidsretting, bedre levekår og sosial inkludering av barn og unge
Oversendt regjeringen: 09.02.2012
Besvart på vegne av: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 14.05.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Mer enn 70 000 barn lever med vedvarende fattigdom i Norge. Sammenlignet med treårsperioden 2004 til 2006, er det 6 500 flere barn som nå lever i fattigdom. Et inkluderende arbeidsliv er det beste virkemiddelet mot fattigdom. Gode velferdsordninger og et sosialt ansvarlig skattesystem bidrar til relativt begrensende inntektsforskjeller i Norge, sammenlignet med mange andre land. Det er imidlertid behov for bedre og sterkere målretting av den offentlige innsatsen. Relativ fattigdom gir ikke et treffsikkert bilde av hvem som trenger hjelp. En tydeligere definisjon av fattigdom og mer kunnskap om hvem som er fattige, kunne hjulpet flere ut av fattigdom. Tiltak for inntektssikring og arbeidsretting, tiltak for bedre levekår og tiltak for sosial inkludering av barn og unge er viktige innsatsområder.
Hvordan vil statsråden gå fram for å snu trenden og redusere barnefattigdommen i Norge?

Les hele debatten