Interpellasjon fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 28 (2012-2013)
Om konsekvensene av endringene i ekteskapsloven i 2008, med henvisning bl.a. til nye lovendringsforslag om foreldreskap og utvidet tilbud om assistert befruktning
Oversendt regjeringen: 15.10.2012
Besvart: 23.11.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Ekteskapet har i uminnelige tider vært en grunnleggende institusjon som ramme om familieliv og oppvekst. I 2008 vedtok stortingsflertallet endringer i ekteskapsloven, og åpnet for ekteskap også for likekjønnede par. Forslaget vakte sterk debatt. Behandlingen av saken viste bred enighet om betydningen av arbeid mot diskriminering av homofile og om å gi muligheter for trygge juridiske rammer også for likekjønnede par. Saken viste imidlertid uenighet om forståelsen av ekteskapet som institusjon. Det ble ikke gjennomført konsekvensutredning. I løpet av den korte tiden den nye ekteskapsloven har eksistert, har det blitt lansert flere nye synspunkter og forslag til lovendringer når det gjelder foreldreskap og utvidelse av tilbudet om assistert befruktning.
Hva mener statsråden er konsekvensene av endringene i ekteskapsloven, og hvordan vurderer statsråden ekteskapets innhold og betydning i dag?

Les hele debatten