Interpellasjon fra Øyvind Håbrekke (KrF) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 30 (2012-2013)
Om behovet for en bredere diskusjon om styring og ledelse i offentlig sektor, med bakgrunn i kritikk fra mange hold av styringsmodeller basert på New Public Management
Datert: 22.10.2012
Besvart: 29.11.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): I mer enn to tiår har styringsmodeller, basert på New Public Management, preget både kommunal og statlig sektor i Norge. En grunntanke i dette har vært at offentlige virksomheter så langt som mulig bør styres som private bedrifter. Det har blant annet medført utstrakt bruk av mål- og resultatstyring, kvantifiserbare resultatindikatorer, samt etablering av foretak og virksomheter etter modell av kommersielle virksomheter. Disse styringsmodellene har blitt kritisert fra mange hold. I forbindelse med evaluering av håndteringen av terrorangrepene 22. juli 2011 har kritikken økt i styrke. Det synes å være et behov for å revitalisere betydningen av begreper som tillit, skjønn, refleksjon, holdninger og verdier i velferdsstaten og i offentlig sektor.
Hvordan vurderer statsråden behovet for en bredere diskusjon om styring og ledelse i offentlig sektor som kan legge grunnlaget for endringer?

Les hele debatten