Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 55 (2012-2013)
Om hvordan statsråden vil angripe utfordringene innenfor økonomisk kriminalitet
Datert: 14.01.2013
Besvart: 19.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Den økonomiske kriminaliteten er en stor trussel mot velferdssamfunnet. Det er anslått at økonomisk kriminalitet kan utgjøre opptil 15 pst. av totaløkonomien hvis vi regner med alt ifra skatteunndragelser, momssvindel, fiktiv fakturering, hvitvasking, bedragerier, innsidehandel, kursmanipulasjon og konkurskriminalitet til korrupsjon, svart arbeid, utpressing, skimming, nettbankbedragerier og trygdemisbruk. Å etterforske og iretteføre slike saker er ofte meget ressurskrevende for politiet, også fordi de møter motparter med store ressurser. Resultatet er at politiet må prioritere strengt og kan komme til å velge bort saker. Regjeringen har revidert handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet, gitt Økokrim og Skattekrim mer ressurser, og tatt initiativ til økoteam i alle politidistrikter. Det er stort behov for å forsterke innsatsen videre.
Hvordan vil statsråden angripe utfordringene innenfor økonomisk kriminalitet framover?

Les hele debatten