Interpellasjon fra Tone Merete Sønsterud (A) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 65 (2012-2013)
Om oppfølging av vedtakene innenfor transportområdet på Nordisk Råds sesjon i november 2012
Oversendt regjeringen: 20.02.2013
Besvart: 22.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Internasjonal handel og pendling over nasjonale grenser vokser, og behovet for internordiske prosjekter vokser i takt med dette. Nordisk Råd har lenge diskutert utfordringer og utvikling av nordisk transportinfrastruktur, spesielt når det gjelder utvinning av naturressurser i nord, og behovet for effektive transportforbindelser for persontrafikken innenfor de folkerikeste deler av Norden. Transportrelevant forskning for Nordens transportutfordringer har også stått på dagsorden. Det ville være en fordel å samle felles nordiske synspunkter i en strategi som tar utgangspunkt i Helsingforsavtalen. På Nordisk Råds sesjon i Helsingfors i november 2012 ble det fattet flere vesentlige vedtak innenfor transportområdet.
Hva vil statsråden gjøre for å følge opp vedtakene?

Les hele debatten