Interpellasjon fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 75 (2012-2013)
Om å sikre at man bedre makter å kvalifisere fremtidens arbeidsledige til den kompetansen næringslivet etterspør, med henvisning til økende ungdomsledighet
Oversendt regjeringen: 14.03.2013
Besvart: 30.04.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): I SSBs arbeidskraftundersøkelse, 4. kvartal 2012, fremkommer det at arbeidsledigheten øker, og at økningen først og fremst er blant dem under 25 år. Dette innebærer en arbeidsledighet på 8,7 pst. blant personer i alderen 15-24 år. Til tross for at næringslivet uttaler at de trenger mer arbeidskraft, øker ledigheten, og da spesielt blant de yngste aldersgruppene. Per februar 2013 var det registrert om lag 25 000 ledige stillinger hos Nav. Ifølge NHO trenger 40 pst. av deres medlemsbedrifter økt tilgang på arbeidskraft. Flere eksperter har påpekt at det er en skjevhet i arbeidsmarkedet, en skjevhet som blant annet kan knyttes opp til at det er lite flyt i arbeidskraften mellom regioner og mangel på riktig kompetanse til de ledige stillingene.
Hvilke grep vil statsråden ta for å sikre at man på en bedre måte makter å kvalifisere fremtidens arbeidsledige til den kompetansen som næringslivet etterspør?

Les hele debatten