Interpellasjon fra Line Henriette Holten (KrF) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 10 (2013-2014)
Om å sikre at det ikke bygges ned mer matjord enn målene som er fastsatt, da jordvern er avgjørende for å nå målet om økt matproduksjon og selvforsyningsgrad
Oversendt regjeringen: 02.12.2013
Besvart: 09.01.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Det er bred enighet om at jordvern er avgjørende for å sikre fremtidens jordbruk og matproduksjon. Det bygges ned mer matjord enn de målene som er bestemt. Den kraftigste nedbyggingen skjer i de regionene som forvalter landets beste matjord. Det er ingen grunn til å anta at denne trenden vil snu, da det er i disse regionene at også utbyggingspresset øker mest. Det er gjentatte ganger slått fast at matjorda må vernes mot ytterligere nedbygging, for å nå målet om økt matproduksjon med hensikt å øke selvforsyningsgraden.
Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at vi når de fastsatte omdisponeringsmålene?

Les hele debatten