Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 26 (2013-2014)
Om hvilken språkpolitikk regjeringen vil føre, og om oppfølging av den gjeldende språkmeldingen
Oversendt regjeringen: 17.01.2014
Besvart: 25.02.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Språkpolitikk er en særdeles viktig del av kulturpolitikken. I 2009 drøftet Stortinget en omfattende språkmelding - St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining - og gav sin tilslutning til mer enn 100 prioriterte tiltak. Et mindretall ønsket i Innst. S. nr. 184 (2008-2009) en prioritert handlingsplan for gjennomføring av tiltakene i meldingen, men fikk ikke medhold i dette. Selv om en del av tiltakene i meldingen til en viss grad er fulgt opp, er det fortsatt tiltak som ikke er igangsatt. I Solberg-regjeringens plattform finnes det enkelte språkpolitiske referanser, men det tilkjennegis i liten grad hvilken helhetlig språkpolitikk regjeringen vil føre.
Hvilken språkpolitikk vil den nye regjeringen føre, og på hvilken måte vil statsråden følge opp den gjeldende språkmeldingen?

Les hele debatten