Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 8 (2014-2015)
Om asylsøkeres rettssikkerhet, sett i lys av at en svært liten andel av UNEs avslag prøves for domstolene, og at 65 pst. av sakene som er prøvd, ble omgjort
Oversendt regjeringen: 19.06.2014
Besvart: 14.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Advokatforeningens prosedyregruppe har foretatt en gjennomgang av 1 755 vedtak i UNE og ca. 150 rettssaker hvor staten ved UNE er part. 74 av rettssakene er henvist til domstolsbehandling av prosedyregruppen. Hittil er 64 pst. av de negative vedtakene som er behandlet ved domstolene omgjort, og av disse sakene var 70 pst. avgjort av nemndsleder alene. I perioden 2005-2009 fattet UNE 79 976 vedtak i asylsaker. 74 200 fikk avslag. Bare ca. 5 600 fikk innvilget sin søknad. I samme periode var det registrert 371 rettssaker i Oslo tingrett, noe som innebærer at det bare var 0,6 pst. av avslagene som ble prøvet for domstolene.
Mener statsråden at rettssikkerheten for asylsøkere er tilstrekkelig ivaretatt i UNE, og at internasjonale forpliktelser overholdes når så få saker prøves for domstolene, sett i lys av at 65 pst. av sakene som er prøvd, ble omgjort?

Les hele debatten