Interpellasjon fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 13 (2014-2015)
Om å vurdere nye retningslinjer for å sikre bedre trafikkflyt, økt trafikksikkerhet og mindre utslipp, med henvisning til rundkjøringer, busslommer og feltantall
Oversendt regjeringen: 10.10.2014
Besvart: 18.11.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Rundkjøringer er blitt stadig mer vanlig på norske riksveier da de ofte skaper god flyt i trafikken for de trafikantene som skal på eller av hovedveien. Ulempen er imidlertid at trafikken ved rundkjøringen ofte stopper helt opp for alle andre som bare skal kjøre videre. Et eksempel på dette er ved Ålgård i Gjesdal kommune i Rogaland, hvor det på E39, hovedåren mellom Kristiansand/Europa og Stavanger, er plassert 3 rundkjøringer etter hverandre innenfor et svært kort område. Lignende eksempler innenfor samme tema er at busslommer fjernes og at busser i stedet stanser midt i veien. Det samme er tilfellet der man planlegger for 2-3-felts i stedet for 4-felts vei.
Er regjeringen villig til å vurdere nye retningslinjer innenfor dette området slik at veistandarden i fremtiden sørger for bedre trafikkflyt, økt trafikksikkerhet og mindre utslipp fra kjøretøyene som må benytte veien?

Les hele debatten