Interpellasjon fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 22 (2014-2015)
Oversendt regjeringen: 12.11.2014
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Spørsmålet er trukket tilbake

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Norge har vært pådriver for en resolusjon som sommeren 2012 ble vedtatt i OSSE. Resolusjonen, som åpner for en vurdering av opprettelsen av en transnasjonal straffedomstol, fikk tilslutning fra nærmere 50 land. En viktig bidragsyter til utformingen av resolusjonsteksten var Hanne Sophie Greve, tidligere EMD-dommer i Strasbourg. Tilfeller hvor det begås alvorlige kriminelle handlinger, og hvor antatt gjerningsmann søker tilflukt i et land uten utleveringsavtale, representerer et alvorlig problem i internasjonal rett. I dag kan gjerningsmenn i praksis unndra seg rettsforfølgelse, noe som er et brudd på grunnleggende rettsprinsipper og kan virke støtende på ofre og pårørende.
Hvilke muligheter ser utenriksministeren for at avtalte transnasjonale straffeoppgjør kan få en funksjon når det gjelder alvorlige internasjonale kriminalsaker, og vil Norge aktivt jobbe for å få på plass en slik løsning i tråd med signalene fra OSSE?