Interpellasjon fra Sivert Bjørnstad (FrP) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 23 (2014-2015)
Om å sikre at skoleeier, skoleledere, KS og arbeidstakerorganisasjonene ivaretar elevenes rett til et mobbefritt skolemiljø
Oversendt regjeringen: 12.11.2014
Besvart: 06.01.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Sivert Bjørnstad (FrP)

Spørsmål

Sivert Bjørnstad (FrP): Elevundersøkelsen 2013 viser at 4,2 pst. av elevene blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. Hver dag gruer altfor mange elever seg til å gå på skolen. Den siste tiden har vi fått en rekke eksempler på svært alvorlige mobbesaker, hvor elever har vært utsatt for systematisk mobbing over lang tid. Selv om skoleledelsen har kjent til mobbingen, har ikke elevene blitt fulgt opp av skoleledelsen på en forsvarlig måte. Dette tyder på at det er en systemsvikt i norsk skole. Det er skoleeier som er ansvarlig for å bekjempe mobbing, som i det daglige er nærmest elevene og som har størst mulighet for å gripe inn mot mobbing. Skoleeier, skoleledere, KS og arbeidstakerorganisasjonene har et særlig ansvar for å iverksette tiltak for å stanse mobbingen.
Hvordan vil statsråden sikre at disse ivaretar elevenes rett til et mobbefritt skolemiljø?

Les hele debatten