Interpellasjon fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til klima- og miljøministeren

Interpellasjon nr. 24 (2014-2015)
Om betydningen for norske klimamål av enigheten i EU om en klima- og energipakke for 2030, bl.a. med bindende mål om å redusere klimagassutslippene med minst 40 pst. sammenlignet med 1990-nivå
Datert: 11.11.2014
Besvart: 18.12.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Etter lange og harde forhandlinger har EUs stats- og regjeringssjefer fått på plass en ambisiøs klima- og energipakke for 2030. Avtalen innebærer et bindende mål om at utslippene av klimagasser skal ned med minst 40 prosent sammenlignet med nivået i 1990. Energiforbruket skal dekkes av minst 27 prosent fornybare energikilder, og en skal oppnå en energieffektivisering på minst 27 prosent. Også Norge skal bestemme seg for klimamål for 2030.
Hva vil enigheten i EU om en så ambisiøs målsetting bety for Norge?

Les hele debatten