Interpellasjon fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 60 (2014-2015)
Om infrastruktursatsing for å utløse potensialet for økt verdiskaping i Nord-Norge de neste tiårene, og om videre utbygging av jernbanen til de to nordligste fylkene i den sammenhengen
Oversendt regjeringen: 24.03.2015
Besvart: 19.05.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Regjeringen har nylig avlagt sluttrapporten 'Framtid i nord', som sammenfatter resultatene av to års arbeid med kunnskapsinnhenting hvor tre departementer (Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet) har sett på mulighetene for økt verdiskaping i Nord-Norge de neste tiår. Rapporten konkluderer med at Norges fremste region for videre verdiskaping og nye arbeidsplasser er i nord. Skal potensialet realiseres, kreves omfattende satsing på infrastruktur, blant annet for å frakte produkter til markedene.
Hva mener statsråden må til for å utløse potensialet, og hvilke muligheter ser statsråden i videre utbygging av jernbanen til de to nordligste fylkene som en muliggjørende infrastruktur for nye næringer og industri?

Les hele debatten