Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 62 (2014-2015)
Om å sørge for tilstrekkelig og forutsigbar finansiering av universitetsmuseene
Datert: 24.03.2015
Besvart: 12.05.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Universitetsmuseene spiller en viktig rolle i formidling av natur- og kulturhistorie, og forvalter samlinger med over ti millioner gjenstander. Museene opplever imidlertid uklar og uforutsigbar finansiering. Kvalitetsreformens finansieringsmodell tilgodeser i liten grad museumsdriften, og museene taper kampen om midlene over basisfinansieringen fra Kunnskapsdepartementet. Ved fremleggingen av finansieringssystemet varslet departementet at det ville komme en egen museumskomponent i insentivordningen. Det har ikke skjedd. Forslaget om å innføre insentiver både for samlingsforvaltningen og for formidlingen ble gjentatt i stortingsmeldingen om universitetsmuseer fra 2008, 'Tingenes tale', men ble ikke fulgt opp.
Hvordan vil statsråden sørge for at det viktige samfunnsoppdraget universitetsmuseene har, blir tilstrekkelig og forutsigbart finansiert?

Les hele debatten