Interpellasjon fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 6 (2015-2016)
Om utfordringer og beredskap i helsetjenesten når det kommer et betydelig antall asylsøkere og flyktninger til landet
Oversendt regjeringen: 10.11.2015
Besvart: 04.12.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Norge står midt i en situasjon hvor det kommer et betydelig antall asylsøkere og flyktninger til landet. Asylsøkere har samme rettigheter til helsetjenester som den øvrige befolkningen. Ifølge Helsedirektoratets veileder skal asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente få nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp. Det er vertskommunen som har ansvaret for helsetjenester til asylsøkere. Ved behov kan kommunen be om råd og støtte fra spesialisthelsetjenesten. I takt med at mottak nå opprettes og flyktninger bosettes i mange av landets kommuner, må kommunene ta dette ansvaret med liten tid til å planlegge for økte behov. Man må anta at helsetjenesten utfordres i denne ekstraordinære flyktningsituasjonen.
Hvordan ser statsråden på denne utfordringen for helsetjenesten, og hva gjør regjeringen for å sikre beredskap i helsetjenesten i denne ekstraordinære situasjonen?

Les hele debatten