Interpellasjon fra Irene Johansen (A) til finansministeren

Interpellasjon nr. 26 (2015-2016)
Om delingsøkonomiens muligheter og utfordringer, og hvilke prosesser og reformer statsråden har igangsatt og ser for seg på feltet
Oversendt regjeringen: 10.03.2016
Besvart: 07.04.2016 av finansminister Siv Jensen

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Delingsøkonomien er et samlebegrep for ulike former for deling av ledige ressurser på digitale plattformer. Det er flere omsetningsmåter som leie, bytte, låne, gi bort eller selge. Enkelte aktører i delingsøkonomien deltar ut fra idealistiske hensikter for å bidra til et bærekraftig samfunn og utnytte eiendeler bedre. Andre deler eller bidrar til delingen mot betaling. Felles for dem er at de utgjør en samling av vidt forskjellige selskaper/modeller som kan gi nye muligheter for tilgang til varer og tjenester på digitale plattformer, og nye markedsmuligheter og forretningsmodeller. Samtidig kan delingsøkonomien utfordre vår måte å organisere samfunnet på, med hensyn til blant annet arbeidstakeres rettigheter, skatt og reguleringer, og gi ulike konkurransevilkår til tradisjonelle forretningsmodeller. Mange ser behov for å utrede mulighetene og konsekvensene av delingsøkonomien. Jeg er kjent med at regjeringen har nedsatt et utvalg som blant annet skal vurdere delingsøkonomiens muligheter og utfordringer, og konsekvenser for arbeidsliv og reguleringer. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. februar 2017. Samtidig understrekes det i mandatet at det vil foregå "samtidige prosesser på feltet, og at utvalgets arbeid ikke skal begrense framgang i nødvendige reformer".
Hvilke tanker gjør statsråden seg om delingsøkonomien, og hvilke prosesser og reformer er det statsråden har igangsatt og ser for seg gjennom utvalgets innstilling og de andre prosessene?

Les hele debatten