Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 31 (2015-2016)
Om å sikre ny og bedre ledelse av norske sykehus, og om oppfølging av Stortingets vedtak om at stedlig ledelse skal være hovedregelen
Oversendt regjeringen: 25.04.2016
Besvart: 18.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Da Stortinget vedtok Nasjonal helse- og sykehusplan, var en samlet komité enig om at det må stilles høyere og nye krav til ledelse i fremtidens helsetjenester. I innstillingen viste komiteen til at sykehusene ikke lar seg fjernstyre og at det er behov for stedlig ledelse av sykehusene. Stortinget vedtok at stedlig ledelse skal være hovedregelen ved sykehus. Komiteen understreket i innstillingen behovet for at ledere må kjenne sine ansatte for å kunne utvikle fagmiljøer best mulig. Verken daglig drift eller arbeid med ønsket endring kan fungere uten en leder som er fysisk til stede på arbeidsplassen. I ettertid er det likevel reist tvil om hva Stortinget la i begrepet stedlig ledelse.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre ny og bedre ledelse av norske sykehus, og hvordan vil statsråden følge opp Stortingets vedtak om at stedlig ledelse skal være hovedregelen ved norske sykehus?

Les hele debatten