Interpellasjon fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 5 (2016-2017)
Om konkurranseutsetting i forbindelse med de regionale helseforetakenes arbeid med modernisering av IKT-infrastrukturen og driftingen av denne
Oversendt regjeringen: 14.10.2016
Besvart: 10.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Jeg viser til vedtak i Helse Sør-Østs foretaksmøte 15. september i år der man "forutsetter at Sykehuspartner HF legger RHF-styresak 069-2016 IKT-infrastrukturmodernisering i HSØ til grunn i det videre arbeidet med modernisering av IKT-infrastrukturen osv." og ber "Sykehus-partner HF om å inngå kontrakt med den eksterne partner som samlet sett har det mest fordelaktige tilbudet i henhold til den gjennomførte konkurransen". Helse Vest og Helse Nord har kommet langt i å ruste opp digital infrastruktur og digitale tjenester. Infrastrukturen driftes i stor grad i "egenregi". Helse- og omsorgsministeren ser ut til å ha en prinsipiell holdning til dette, og sier om HSØs beslutning at "det er riktig å konkurranseutsette denne typen ikke-medisinske tjenester" (NRK).
Hvilken kunnskap ligger til grunn for statsrådens prinsipielle syn, og hvordan er denne holdningen kommunisert til RHF-ene som vurderer å ivareta drift og infrastruktur i "egenregi"?

Les hele debatten