Interpellasjon fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 27 (2017-2018)
Om å leggja til grunn eit inntektsmål om å redusera inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i jordbruksoppgjeret
Datert: 10.04.2018
Besvart: 19.04.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Forhandlingane om jordbruksoppgjeret skal skje med utgangspunkt i dei føringane som Stortinget har lagt for jordbrukspolitikken. Desse går fram av Innst. 251 S (2016-2017). Her har næringskomiteen formulert fylgjande inntektsmål: 'For å sikre rekruttering, og for å løfte inntektsmulighetene i næringen, mener komiteen at inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. God markedstilpasning og produktivitetsutvikling vil være en forutsetning for inntektsdannelsen.' I regjeringa si politiske plattform står det fylgjande: 'Ha inntektsutvikling i jordbruket forutsatt lav kostnadsutvikling, produktivitetsforbedring og markedstilpasning.'
Vil statsråden i vårens jordbruksoppgjer leggja til grunn eit inntektsmål om å redusera inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper?

Les hele debatten