Interpellasjon fra Kristin Ørmen Johnsen (H) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 10 (2019-2020)
Om tiltak for å styrke barnevernet ytterligere og sette barnevernstjenesten best mulig i stand til å gi støtte til familier som har behov for hjelp
Oversendt regjeringen: 01.11.2019
Besvart: 14.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Kristin Ørmen Johnsen (H)

Spørsmål

Kristin Ørmen Johnsen (H): Barnevernet er til for å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid. Regjeringen har prioritert barnevernet høyt, med bl.a. en kompetansestrategi, barnevernsreform, arbeid med ny barnevernslovgivning, styrking av fosterhjemsområdet og en tettere oppfølging av det kommunale barnevernet. Daglig er det likevel kritiske medieoppslag om forhold i barnevernet. Det har vært oppslag om stort bruk av enetiltak, som mange barn opplever som et alvorlig og inngripende tiltak. Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har tatt flere norske barnevernssaker til behandling. Fosterforeldre melder om liten oppfølging i kommunene. Barn opplever ikke å bli hørt eller ha mulighet til å klage på tjenester de mottar fra barnevernet. Foreldre med innvandrerbakgrunn melder at de er engstelige for barnevernet fordi barnevernet har myndighet til å frata dem omsorgen for barnet. Regjeringen er nå godt i gang med sin systemendring og styrking av hele barnevernet.
Hva vil statsråden gjøre for å styrke barnevernet ytterligere og sette barnevernstjenesten best mulig i stand til å gi støtte til familier som har behov for hjelp til å gi god omsorg, og sikre at barnets beste blir ivaretatt?

Les hele debatten